MijnBeheerderstaken respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe wij Persoonsgegevens (zoals hieronder omschreven) verzamelen, gebruiken en delen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden. MijnBeheerderstaken verzamelt, gebruikt en verwerkt uw Persoonsgegevens om uw diensten, producten of informatie waar u om vraagt te verschaffen.
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Deze privacyverklaring kunt u aan hen geven, zodat zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Ons doel bij het verzamelen van deze gegevens is om aangepaste diensten en inhoud te verschaffen die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses. Uw gegevens kunnen door MijnBeheerderstaken worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen uit te voeren of om u als gebruiker te verifiëren.
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij kunnen de gegevens nog bewaren om wettelijke verplichtingen na te komen of vanwege archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische of fiscale procedures of voor historische of statistische doeleinden worden gebruikt.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
MijnBeheerderstaken verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Binnen MijnBeheerderstaken kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers, die hier gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers
hebben een geheimhoudingsplicht en zijn gescreend door de dienst Justis van het Ministerie van Justitie.

Delen van persoonsgegevens met derden
MijnBeheerderstaken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MijnBeheerderstaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens beheerd door MijnBeheerderstaken aanpassen, wijzigen of verwijderen?
U kunt te allen tijde een verzoek indienen voor het verkrijgen van toegang tot, het bijwerken, aanpassen, wijzigen of verwijderen van uw Persoonsgegevens. Mijnbeheerderstaken zal redelijke inspanningen leveren om uw Persoonsgegevens tijdig bij te werken en/of te verwijderen. Teneinde de privacy en de veiligheid van de gebruiker te beschermen, neemt MijnBeheerderstaken de nodige stappen om de identiteit van de gebruiker te controleren alvorens verzoeken tot toegang of wijzigingen door te voeren. Voor het verkrijgen van toegang tot, bijwerken, aanpassen, wijzigen of verwijderen van Persoonsgegevens, of in geval van vragen of eventuele bezorgdheden aangaande gegevensbescherming en privacy, kunt u een e-mail sturen naar info@mijnbeheerderstaken.nl.

Wat doen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens?
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, zoals firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Meer informatie
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wetgeving om uw privacy-rechten te waarborgen. Lees er meer over in het dossier van de Autoriteit Persoonsgegevens.

× WhatsApp met ons!